Algemene voorwaarden en privacy- en cookiebeleid

Samenvatting algemene voorwaarden

 • 12 uur vooraf afmelden, anders behouden we ons het recht voor om de afspraak aan te rekenen. Bij tijdig afmelden kan de les ingehaald worden op een ander moment
 • 1 kalendermaand opzegtermijn
 • Na het verlopen van de opzegtermijn verlengen we uw abonnement automatisch met 1 maand voor hetzelfde bedrag als u niet opgezegd heeft
 • Bij blessure of vakantie kunt u uw abonnement 5 weken per jaar pauzeren zonder briefje van de dokter

Algemene voorwaarden

De persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend leefstijladvies en worden alleen gebruikt voor de administratie van No Time Fit en worden niet aan derden verstrekt. No Time Fit zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Let op! Bij start lidmaatschap d.m.v. een actie / aanbieding kan tijdens de actie het lidmaatschap niet worden beëindigd.

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

Eerste contractduur is afhankelijk vanaf van type programma of de vooraf besproken duur voor het behalen van de gewenste doelstelling. Na de PPT periode eindigt het contract automatisch. Na de PT periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het No Time Fit opzegformulier te verkrijgen aan de balie.

A r t i k el 2: Kosten

Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door No Time Fit worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting

Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incassos geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoud No Time Fit het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van No Time Fit wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt No Time Fit het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

De lestijden worden vastgesteld door No Time Fit. Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is No Time Fit gesloten. No Time Fit behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement

De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van No Time Fit gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid

De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist No Time Fit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. No Time Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor No Time Fit heeft staan.

A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft het lid zijn eventuele vaste plaatsen in lessen op. Bij langer dan 5 weken pauzeren wegens een blessure dient het lid een doktersbriefje te overleggen. Anders behoud No Time Fit het recht om te blijven factureren tot einde contract. De tijd waarop het contract op pauze heeft gestaan wordt achter de originele abonnementsduur geplakt. 

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de No Time Fit nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, kan No Time Fit het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug .

A r t i k el 9: Wijzigingen/aanvullingen

Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of worden aangevuld, nadat alle bij deze overeenkomst betrokken partijen zich ten gunste van zodanige wijziging of aanvulling hebben uitgesproken. De wijziging dan wel aanvulling heeft pas rechtskracht nadat de wijziging casu quo de aanvulling schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door partijen. Deze vastlegging wordt aan deze overeenkomst gehecht en geacht hiervan onlosmakelijk deel uit te maken. De overige artikelen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

A r t i k el 10: Onverbindende bepaling

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst in rechte onverbindend worden verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling en van de overeenkomst.

Versie 24-04-2021                                   

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord

Versie 24-04-2021                                  

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord

PARAAF voor akkoord  met algemene voorwaarden……………

Privacy- en cookiebeleid

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

No Time Fit verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@notimefit.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben

No Time Fit verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • No Time Fit analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren..
 • No Time Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • No Time Fit verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren

No Time Fit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

No Time Fit verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. No Time Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met Google is  een bewerkersovereenkomst gesloten in verband met het gebruik van Google Analytics.

Met Mailchimp is een bewerkersovereenkomst gesloten in verband met de zorgvuldige opslag van uw gegevens, nodig voor de verzending van onze nieuwsbrief.

In kaart brengen websitebezoek

No Time Fit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. No Time Fit gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@NoTimeFit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. No Time Fit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

No Time Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@NoTimeFit.nl

Updates

Dataverwerking vindt plaats in een dynamische omgeving, die onderhevig is aan verandering. Dit betekent dat deze privacyverklaring met de actualiteit wordt aangepast.