Algemene voorwaarden

Samenvatting algemene voorwaarden

  • 12 uur vooraf afmelden, anders behouden we ons het recht voor om de afspraak aan te rekenen. Bij tijdig afmelden kan de les ingehaald worden op een ander moment
  • 1 kalendermaand opzegtermijn
  • Na het verlopen van de opzegtermijn verlengen we uw abonnement automatisch met 1 maand voor hetzelfde bedrag als u niet opgezegd heeft
  • Bij blessure of vakantie kunt u uw abonnement 5 weken per jaar pauzeren zonder briefje van de dokter
  • Voor nieuwe klanten rekenen we eenmalig 20,- euro opstartkosten

Algemene voorwaarden

De persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend leefstijladvies en worden alleen gebruikt voor de administratie van No Time Fit en worden niet aan derden verstrekt. No Time Fit zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Let op! Bij start lidmaatschap d.m.v. een actie / aanbieding kan tijdens de actie het lidmaatschap niet worden beëindigd.

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging

Eerste contractduur is afhankelijk vanaf van type programma of de vooraf besproken duur voor het behalen van de gewenste doelstelling. Na de PPT periode eindigt het contract automatisch. Na de PT periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het No Time Fit opzegformulier te verkrijgen aan de balie.

A r t i k el 2: Kosten

Het lidmaatschapsgeld welke de cursist verschuldigd is, kan eenzijdig door No Time Fit worden aangepast onder invloed van o.a. kostprijsfactoren.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting

Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incassos geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoud No Time Fit het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van No Time Fit wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. Men dient zich in te schrijven voor vaste lestijden. Bij een aanwezigheid van minder dan 50% op de vaste lestijd in een kwartaal, behoudt No Time Fit het recht het betreffend lid te verplaatsen naar een andere lestijd. Zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

De lestijden worden vastgesteld door No Time Fit. Tijdens officiële feestdagen en de periodes laatste week juli, eerste week augustus en tussen kerst en oud en nieuw is No Time Fit gesloten. No Time Fit behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement

De cursist houdt zich aan de door of wegens de directie van No Time Fit gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

A r t i k el 6: Aansprakelijkheid

De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist No Time Fit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. No Time Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen. Dit geldt ook voor goederen die op het parkeerterrein voor No Time Fit heeft staan.

A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft het lid zijn eventuele vaste plaatsen in lessen op. Bij langer dan 5 weken pauzeren wegens een blessure dient het lid een doktersbriefje te overleggen. Anders behoud No Time Fit het recht om te blijven factureren tot einde contract. De tijd waarop het contract op pauze heeft gestaan wordt achter de originele abonnementsduur geplakt.

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de No Time Fit nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, kan No Time Fit het lidmaatschap met de cursist beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw oude lichaam vanzelf terug .

A r t i k el 9: Wijzigingen/aanvullingen

Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of worden aangevuld, nadat alle bij deze overeenkomst betrokken partijen zich ten gunste van zodanige wijziging of aanvulling hebben uitgesproken. De wijziging dan wel aanvulling heeft pas rechtskracht nadat de wijziging casu quo de aanvulling schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door partijen. Deze vastlegging wordt aan deze overeenkomst gehecht en geacht hiervan onlosmakelijk deel uit te maken. De overige artikelen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

A r t i k el 10: Onverbindende bepaling

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst in rechte onverbindend worden verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling en van de overeenkomst.

Versie 24-04-2021                                   

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord

Versie 24-04-2021                                  

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord

PARAAF voor akkoord  met algemene voorwaarden……………